Home » Trending » O nouă Ordonanță de Urgență a intrat în vigoare, începând chiar de ieri! Orban și Vela au anunțat noile schimbări

O nouă Ordonanță de Urgență a intrat în vigoare, începând chiar de ieri! Orban și Vela au anunțat noile schimbări

De: Daria Popa 26/05/2020 | 09:29
O nouă Ordonanță de Urgență a intrat în vigoare, începând chiar de ieri! Orban și Vela au anunțat noile schimbări

În contextul pandemiei de coronavirus, a intrat ieri în vigoare o nouă Ordonanță de Urgență ce prevede noi schimbări. Ludovic Orban și Marcel Vela au anunțat deja ce categorii de români sunt vizați de schimbările prevăzute în această Ordonanță.

A intrat în vigoare ieri o nouă Ordonanță de Urgență! Aceasta vizează mai multe categorii de învățământ și presupune modificarea mai multor aspecte.

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. –

Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 34. –

(1) Învățământul militar preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională este învățământ de stat, parte integrantă a sistemului național de învățământ.

(2) Structura organizatorică a învățământului, nivelurile, profilurile, specializările/calificările profesionale, cifrele anuale de școlarizare și criteriile de selecționare a candidaților pentru învățământul preuniversitar militar din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională se propun Ministerului Educației și Cercetării de către ministerele interesate și alte instituții cu responsabilități în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, potrivit fiecărei arme, specializări și forme de organizare a învățământului, și se aprobă conform prevederilor prezentei legi valabile pentru instituțiile de învățământ civil.

CITEȘTE ȘI – O NOUĂ ORDONANȚA DE URGENȚĂ, ADOPTATĂ DE GUVERNUL ORBAN. CE CATEGORII DE ROMÂNI SUNT VIZAȚI

(3) Planurile-cadru de învățământ pentru învățământul liceal militar se elaborează de către Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu Ministerul Apărării Naționale, și sunt aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării. Programele școlare pentru disciplinele de specialitate militară se elaborează de către Ministerul Apărării Naționale și se aprobă de către Ministerul Educației și Cercetării.

(4) Planurile-cadru de învățământ pentru formarea maiștrilor militari, subofițerilor, agenților de poliție și a agenților de poliție penitenciară se elaborează pe arme sau servicii și specialități, corespunzătoare ocupațiilor și calificărilor specifice Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției și altor instituții cu atribuții în domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale și se aprobă de către aceste instituții, cu avizul Ministerului Educației și Cercetării. Programele școlare/analitice se elaborează de către unitățile de învățământ preuniversitar, se avizează de către Ministerul Educației și Cercetării și se aprobă de către ministerul/instituția de resort.

(5) Formarea inițială a maiștrilor militari, subofițerilor, agenților de poliție și a agenților de poliție penitenciară, după caz, în Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne sau Ministerul Justiției se realizează pe baza standardelor ocupaționale și a standardelor de pregătire profesională corespunzătoare, după caz, profesiilor, armelor sau serviciilor militare, precum și a calificărilor/specialităților/specialităților militare aferente acestor profesii.

(6) Standardele ocupaționale, respectiv standardele de pregătire profesională, menționate la alin. (5), sunt aprobate, în condițiile legii, de către Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne sau Ministerul Justiției.”

2. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 36. -(1) Conducerea unităților de învățământ preuniversitar militar, de ordine publică și securitate națională se exercită de comandantul/directorul numit în funcție, în conformitate cu legislația care reglementează statutele personalului Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne sau ale Ministerului Justiției, care este și președintele consiliului de conducere.

(2) În unitățile de învățământ preuniversitar militar, de ordine publică și securitate națională, consiliul de conducere îndeplinește atribuțiile consiliului de administrație și este constituit din maximum 13 membri.

(3) În unitățile de învățământ liceal militar, comandantul îndeplinește și atribuțiile directorului astfel cum sunt prevăzute de prezenta lege și este ajutat de locțiitor și de directorul adjunct care este și președintele consiliului profesoral.

(4) Consiliul de conducere din unitățile de învățământ liceal militar este constituit din: comandant, director adjunct, 4 cadre didactice, consilierul juridic, contabilul-șef, șeful structurii logistice, reprezentantul eșalonului superior, reprezentantul elevilor și 2 reprezentanți ai părinților.

(5) În activitatea de conducere a unităților de învățământ postliceal militar, de ordine publică și securitate națională, comandantul/directorul este ajutat de cel mult 2 locțiitori/directori adjuncți, dintre care unul este și președintele consiliului profesoral.

NU RATA – O NOUĂ ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ A INTRAT ÎN VIGOARE ÎN ROMÂNIA! A FOST PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL

(6) Consiliul de conducere din unitățile de învățământ postliceal militar, de ordine publică și securitate națională este constituit în limita stabilită la alin. (2), prin ordin al conducătorului fiecărui minister și instituție de apărare, ordine publică și securitate națională.”

3. La articolul 44, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins:

(81) Prin excepție de la prevederile alin. (8), în învățământul postliceal din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, admiterea se realizează pe baza metodologiei elaborate de unitatea de învățământ postliceal, cu respectarea criteriilor generale și specifice stabilite prin metodologii-cadru de către ministerele de resort.”

4. La articolul 142, după alineatul (73) se introduce un nou alineat, alineatul (74), cu următorul cuprins:

(74) Persoana admisă la un program de studii universitare de licență în cadrul instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională sau care a fost admisă în cadrul unor instituții civile de învățământ superior, în vederea școlarizării pentru nevoi ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații sau ale altor instituții cu atribuții în domeniul apărării, informațiilor, ordinii publice și securității naționale are calitatea de student militar sau student de poliție, după caz, pe întreaga perioadă a prezenței sale în cadrul programului respectiv, de la înmatriculare și până la susținerea examenului de finalizare a studiilor sau exmatriculare, mai puțin pe perioadele de întrerupere a studiilor.”

5. La articolul 150, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) La învățământul cu frecvență, durata specifică a studiilor universitare de licență este de 3-4 ani, după caz, și corespunde unui număr de minimum 60 de credite de studii transferabile pentru un an de studii. Durata studiilor de licență pentru învățământul universitar din domeniile științe inginerești, științe juridice și teologie pastorală este de 4 ani, iar din domeniul științe militare, informații și ordine publică este de 3 sau 4 ani, în funcție de arma sau serviciul și specialitatea militară.”

6. După articolul 176 se introduce un nou articol, articolul 1761, cu următorul cuprins:

Art. 1761. –

(1) Prin excepție de la prevederile art. 176 alin. (4), admiterea absolvenților cu diplomă de bacalaureat ai învățământului liceal militar la programele de studii universitare de licență din instituțiile de învățământ superior militar din Ministerul Apărării Naționale se realizează prin repartiție, pe baza mediei de repartiție și a opțiunilor exprimate de candidați, în limita locurilor rezervate acestora prin planul de școlarizare.

(2) Procedura de repartiție și calculul mediei de repartiție se stabilesc prin metodologie elaborată de Ministerul Apărării Naționale.

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru învățământul superior medico-militar.”

7. La articolul 177, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) Conducerea instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională se realizează de către comandant, care are și calitatea de rector. Funcția de comandant (rector) se ocupă prin concurs în conformitate cu reglementările Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații și ale altor instituții cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale. Confirmarea ca rector se realizează prin ordin al ministrului educației și cercetării.”

8. La articolul 177, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins:

(5) În instituțiile de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională funcționează personalul didactic prevăzut în prezenta lege și instructorii militari, instructorii de informații și instructorii de ordine publică, asimilați personalului didactic.

(6) Personalul didactic și didactic asimilat din instituțiile de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională are drepturile și îndatoririle care decurg din prezenta lege și din calitatea de cadru militar în activitate/funcționar public cu statut special – polițist/polițist de penitenciare.

(7) Categoriile de instructori militari, instructori de informații și instructori de ordine publică sunt:

a) pentru Ministerul Apărării Naționale și Serviciul Român de Informații:

(i) instructor;

(ii) instructor principal;

(iii) instructor superior;

(iv) instructor avansat;

b) pentru Ministerul Afacerilor Interne:

(i) instructor de poliție III-I/instructor militar V-I;

(ii) instructor de poliție principal V-I/instructor militar principal V-I;

(iii) instructor de poliție specialist III-I/instructor militar specialist III-I.”

9. La articolul 199, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

(21) Persoana care are statutul prevăzut la alin. (2), școlarizată în instituții de învățământ superior civil, pentru nevoi ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne sau ale altor instituții cu atribuții în domeniul apărării, informațiilor, ordinii publice și securității naționale, este luată în evidență și într-o instituție de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, în vederea îndeplinirii serviciului militar activ și acordării drepturilor aferente, în condițiile stabilite prin ordin al conducătorului instituției.”

10. La articolul 208, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 208. –

(1) Senatul universitar este compus din 75% personal didactic și de cercetare și din 25% reprezentanți ai studenților. Toți membrii senatului universitar, fără excepție, vor fi stabiliți prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și cercetătorilor titulari, respectiv al tuturor studenților. Fiecare facultate va avea reprezentanți în senatul universitar, pe cote-părți de reprezentare stipulate în Carta universitară. În instituțiile de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, instructorii au un reprezentant în senatul universitar, din cota stabilită pentru personalul didactic și de cercetare. În cazul universităților confesionale, organizarea senatului universitar se va face cu respectarea statutului și specificului dogmatic și canonic al cultului fondator.”

11. La articolul 249, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:

n) referent debutant, referent, referent de specialitate debutant, referent de specialitate, numai pentru unități de învățământ și de formare profesională nonuniversitară din Ministerul Apărării Naționale.”

12. La articolul 285, după alineatul (41) se introduce un nou alineat, alineatul (42), cu următorul cuprins:

(42) În învățământul superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională pot funcționa instructori asociați pentru categoriile prevăzute la art. 177 alin. (7), în condițiile stabilite prin ordine și instrucțiuni proprii.”
Ordonanța de Urgență poate fi văzută integral AICI.
Parteneri
Scandal URIAS! Dana Rogoz, făcută praf de fosta nevastă a soțului ei: „Radu al meu m-a părăsit pentru O …”
Scandal URIAS! Dana Rogoz, făcută praf de fosta nevastă a soțului ei: „Radu al meu...
Ion Țiriac a spus de ce nu a vrut niciodată să se însoare cu Andreea Marin. Ce făcea aceasta în secret (EXCLUSIV)
Ion Țiriac a spus de ce nu a vrut niciodată să se însoare cu Andreea...
Horoscop iulie 2021. Cum vor sta cu dragostea toate zodiile. Surpriză de la astre
Horoscop iulie 2021. Cum vor sta cu dragostea toate zodiile. Surpriză de la astre
FOTO. Corina Bud, apariție explozivă! Aproape goală într-un costum de baie `invizibil`
FOTO. Corina Bud, apariție explozivă! Aproape goală într-un costum de baie `invizibil`
BOMBĂ! Cine vor fi naşii la nunta Simonei Halep. Darul va porni de la 300 de euro
BOMBĂ! Cine vor fi naşii la nunta Simonei Halep. Darul va porni de la 300...
Serena Williams a fost surprinsă pe plajă, în costum de baie. Câte kilograme are sportiva
Serena Williams a fost surprinsă pe plajă, în costum de baie. Câte kilograme are sportiva
ALERTA ALIMENTARĂ! Reprezentantii Carrefour roagă clienții să se întoarcă URGENT la case dacă au cumpărat acest produs și să nu îl consume
ALERTA ALIMENTARĂ! Reprezentantii Carrefour roagă clienții să se întoarcă URGENT la case dacă au cumpărat...
Viviana Sposub a arătat testul de sarcină: „Emoțiile de azi-dimineață”
Viviana Sposub a arătat testul de sarcină: „Emoțiile de azi-dimineață”
Boala incurabilă de care suferă Mircea Badea. A fost la toți doctorii. Ce spune Carmen Brumă
Boala incurabilă de care suferă Mircea Badea. A fost la toți doctorii. Ce spune Carmen...
Are 22 de ani și va moșteni imperiul Apple. Cum arată Eve Jobs, fiica lui Steve Jobs
Are 22 de ani și va moșteni imperiul Apple. Cum arată Eve Jobs, fiica lui...
Tragedia din ”TIR-ul morții” de la Spitalul „Victor Babeș” s-ar fi produs dintr-o eroare umană. Principalii suspecți, audiați la Serviciul Omoruri
Tragedia din ”TIR-ul morții” de la Spitalul „Victor Babeș” s-ar fi produs dintr-o eroare umană....
Pregătiți-vă pentru APOCALIPSĂ! S-a atins deja punctul critic. Un cercetător a spus ce ne așteaptă
Pregătiți-vă pentru APOCALIPSĂ! S-a atins deja punctul critic. Un cercetător a spus ce ne așteaptă
Pfizer a luat decizia momentului! Anunț bombă pentru cei care au făcut ambele doze. Toți trebuie să știe
Pfizer a luat decizia momentului! Anunț bombă pentru cei care au făcut ambele doze. Toți...
Oana Roman, declarații uluitoare despre soțul ei! Gata, tot adevărul s-a aflat. Ce au făcut împreună
Oana Roman, declarații uluitoare despre soțul ei! Gata, tot adevărul s-a aflat. Ce au făcut...
Care sunt cele mai calme zodii? Top 5 zodii care se bazează pe Zen-ul interior
Care sunt cele mai calme zodii? Top 5 zodii care se bazează pe Zen-ul interior
S-a aflat! Cu el se iubește Andreea Mantea. Cristi Mitrea i-a dat de gol
S-a aflat! Cu el se iubește Andreea Mantea. Cristi Mitrea i-a dat de gol
Irina Tănase face dezvăluiri șocante despre celula în care stă Liviu Dragnea
Irina Tănase face dezvăluiri șocante despre celula în care stă Liviu Dragnea
BANCUL ZILEI – Femeile satisfăcute și afaceristul ingenios
BANCUL ZILEI – Femeile satisfăcute și afaceristul ingenios
S-a pozat aproape goală la 62 de ani! Toți sunt în ȘOC! Detaliul care s-a văzut în fotografia postată! Puțini ar fi avut curajul
S-a pozat aproape goală la 62 de ani! Toți sunt în ȘOC! Detaliul care s-a...
S-a decis cine este în marea finală Chefi la cuțite
S-a decis cine este în marea finală Chefi la cuțite
Adevărul crunt despre PFIZER! Efectul secundar despre care nu vorbește nimeni
Adevărul crunt despre PFIZER! Efectul secundar despre care nu vorbește nimeni
Cristiano Ronaldo a distrus Coca-Cola! De ce urăște starul portughez cea mai puternică companie. VIDEO
Cristiano Ronaldo a distrus Coca-Cola! De ce urăște starul portughez cea mai puternică companie. VIDEO
Tragedia din ”TIR-ul morții” de la Spitalul „Victor Babeș” s-ar fi produs dintr-o eroare umană. Principalii suspecți, audiați la Serviciul Omoruri
Tragedia din ”TIR-ul morții” de la Spitalul „Victor Babeș” s-ar fi produs dintr-o eroare umană....
Un băiat de 11 ani a chemat-o în pădure pe fetița de 9 ani cu care se juca online. Ce a urmat e terifiant
Un băiat de 11 ani a chemat-o în pădure pe fetița de 9 ani cu...
Invitatul SURPRIZĂ care a deschis finala Chefi la cuțite. Toată lumea a aplaudat și s-a bucurat
Invitatul SURPRIZĂ care a deschis finala Chefi la cuțite. Toată lumea a aplaudat și s-a...
Avertisment al Chinei pentru G7: Zilele în care grupurile „mici” de ţări decideau soarta lumii au apus de mult timp
Avertisment al Chinei pentru G7: Zilele în care grupurile „mici” de ţări decideau soarta lumii...
Schimbare radicală pentru elevi! Ce trebuie neaparat să afle toți părinții
Schimbare radicală pentru elevi! Ce trebuie neaparat să afle toți părinții
Adrian Minune, cu ochii în lacrimi! E vorba de copiii lui
Adrian Minune, cu ochii în lacrimi! E vorba de copiii lui "Sunt disperat..."
Motivul bizar pentru care nu se încheie nasturele de jos la sacou. Mulţi cred că e un mit, dar e adevărat!
Motivul bizar pentru care nu se încheie nasturele de jos la sacou. Mulţi cred că...
FOTO. Maria Constantin și-a pus silicoane noi și își etalează bustul peste tot! Cât de provocator pozează
FOTO. Maria Constantin și-a pus silicoane noi și își etalează bustul peste tot! Cât de...
Vedeta din România care s-a pozat goală la piscină. A postat poza pe internet, iar reacțiile nu au întârziat:
Vedeta din România care s-a pozat goală la piscină. A postat poza pe internet, iar...
Raluca Pastramă, prima reacție după ce Pepe a fost surprins în timp ce săruta o altă femeie: „El are nevoie de ...
Raluca Pastramă, prima reacție după ce Pepe a fost surprins în timp ce săruta o...
SURVIVOR ROMANIA 2021. Consiliu de Urgenta fulger la Survivor Romania 2021. Daniel Pavel face anuntul despre un concurent
SURVIVOR ROMANIA 2021. Consiliu de Urgenta fulger la Survivor Romania 2021. Daniel Pavel face anuntul...
Facultatea din România de unde nu ies şomeri şi salariul porneşte de la 1.000 de euro pe lună. Nu este IT
Facultatea din România de unde nu ies şomeri şi salariul porneşte de la 1.000 de...
Una dintre cele mai mari companii din lume, condamnată pentru spionarea angajaţilor. Şefii foloseau chiar si angajaţi sub acoperire pentru a scrie rapoarte despre personalul firmei
Una dintre cele mai mari companii din lume, condamnată pentru spionarea angajaţilor. Şefii foloseau chiar...
Ce durere! Vedeta TV, spulberată pe trecerea de pietoni. Nu a avut nicio șansă!
Ce durere! Vedeta TV, spulberată pe trecerea de pietoni. Nu a avut nicio șansă!
Imagini îngrijorătoare! Tudor Chirilă, cu bagajele pe stradă
Imagini îngrijorătoare! Tudor Chirilă, cu bagajele pe stradă
Tragedia din ”TIR-ul morții” de la Spitalul „Victor Babeș” s-ar fi produs dintr-o eroare umană. Principalii suspecți, audiați la Serviciul Omoruri
Tragedia din ”TIR-ul morții” de la Spitalul „Victor Babeș” s-ar fi produs dintr-o eroare umană....
Ce reprezintă, de fapt, punctele negre de pe parbriz
Ce reprezintă, de fapt, punctele negre de pe parbriz